Design of a DNA electronic logic gate (INHIBIT gate) with an assaying application for Ag+ and cysteine

Xi Zhu, Huifeng Xu, Xiaoyao Gao, Xianghui Li, Qida Liu, Zhenyu Lin, Bin Qiu, Guonan Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12734a
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Dr Zhu Xi