Single-layer graphene oxide sheet: a novel substrate for dip-pen nanolithography

Hai Li, Xiehong Cao, Bing Li, Xiaozhu Zhou, Gang Lu, Cipto Liusman, Qiyuan He, Freddy Boey, Subbu S. Venkatraman, Hua Zhang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12648b