Nanoporous TiO2 spheres with narrow pore size distribution and improved visible light photocatalytic abilities

Hai Ming, Zheng Ma, Hui Huang, Suoyuan Lian, Haitao Li, Xiaodie He, Hang Yu, Keming Pan, Yang Liu, Zhenhui Kang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12557e