Cucurbit[n]urils as a SERS hot-spot nanocontainer through bridging gold nanoparticles

Cheng-an Tao, Qi An, Wei Zhu, Haowei Yang, Weina Li, Changxu Lin, Dan Xu, Guangtao Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12474a