Novel heterobimetallic ruthenium(iii)–cobalt(ii) compounds constructed from trans-[RuIII(Q)2(CN)2]− (Q = 8-quinolinolato): synthesis, structures and magnetic properties

Jing Xiang, Li-Hui Jia, Wai-Lun Man, Kang Qian, Shek-Man Yiu, Gene-Hsiang Lee, Shie-Ming Peng, Song Gao, Tai-Chu Lau
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12446c