High-yield synthesis of single-crystalline zinc oxide nanobelts and their applications in novel Schottky solar cells

Liang Li, Gang Meng, Hongqiang Wang, Tianyou Zhai, Xiaosheng Fang, Ujjal K. Gautam, Xiaodong Fang, Yoshio Bando, Dmitri Golberg
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12419f