Determination of relative binding affinities of labeling molecules with amino acids by using scanning tunneling microscopy

Chenxuan Wang, Xiaobo Mao, Aihua Yang, Lin Niu, Shengnan Wang, Denghua Li, Yuanyuan Guo, Yibing Wang, Yanlian Yang, Chen Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12380g