In situ synthesis and photoluminescence of Eu3+ doped Y(OH)3@β-NaYF4 core–shell nanotubes

Guofeng Wang, Ying Li, Baojiang Jiang, Kai Pan, Naiying Fan, Qingmao Feng, Yajie Chen, Chungui Tian
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12320c