CdS quantum dots/Ru(bpy)32+ electrochemiluminescence resonance energy transfer system for sensitive cytosensing

Mei-Sheng Wu, Hai-Wei Shi, Jing-Juan Xu, Hong-Yuan Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12219c