Organosilica nanotubes: large-scale synthesis and encapsulation of metal nanoparticles

Xiao Liu, Xiaobo Li, Zaihong Guan, Jian Liu, Jiao Zhao, Yan Yang, Qihua Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12136g