Cyclopenicillone, a unique cyclopentenone from the cultures of Penicillium decumbens

Sheng Lin, Ting Shi, Ke-Yv Chen, Zhong-Xiao Zhang, Lei Shan, Yun-Heng Shen, Wei-Dong Zhang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12079d