Ion pair receptors based on anion–π interaction

Zhi-Tang Huang, Mei-Xiang Wang, Yin Chen, De-Xian Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc12075a