Redox mediated electron transfer behaviors at azobenzene functionalized electrode

Yinan Qin, Lei Xu, Jiangtao Ren, Yaqing Liu, Erkang Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11993a