Carbon nanodots as peroxidase mimetics and their applications to glucose detection

Wenbing Shi, Qinlong Wang, Yijuan Long, Zhiliang Cheng, Shihong Chen, Huzhi Zheng, Yuming Huang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11943e