Shape-dependent electrocatalytic activity of monodispersed gold nanocrystals toward glucose oxidation

Jinfeng Wang, Jianxiao Gong, Yansong Xiong, Jiandong Yang, Yan Gao, Yaling Liu, Xiaoquan Lu, Zhiyong Tang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11784j