Helical periodic mesoporous 1,4-phenylene-silica nanorods with chiral crystalline walls

Xiaojuan Liu, Wei Zhuang, Baozong Li, Limin Wu, Sibing Wang, Yi Li, Yonggang Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11769f