The anticancer drug cisplatin can cross-link the interdomain zinc site on human albumin

Wenbing Hu, Qun Luo, Kui Wu, Xianchan Li, Fuyi Wang, Yi Chen, Xiaoyan Ma, Jianping Wang, Jianan Liu, Shaoxiang Xiong, Peter J. Sadler
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11627d