Topochemical approach to efficiently produce main-chain poly(bile acid)s with high molecular weights

Weina Li, Xuesong Li, Wei Zhu, Changxu Li, Dan Xu, Yong Ju, Guangtao Li
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11445j