Optical modulation of supramolecular assembly of amphiphilic photochromic diarylethene: from nanofiber to nanosphere

Xinhong Zhou, Yulong Duan, Shihai Yan, Zhihong Liu, Chuanjian Zhang, Lishan Yao, Guanglei Cui
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11385b