A zeolitic porous lithium–organic framework constructed from cubane clusters

Xiang Zhao, Tao Wu, Shou-Tian Zheng, Le Wang, Xianhui Bu, Pingyun Feng
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11245g