A facile one-pot method to high-quality Ag-graphene composite nanosheets for efficient surface-enhanced Raman scattering

Zhe Zhang, Fugang Xu, Wenshu Yang, Mingyi Guo, Xiaodan Wang, Bailin Zhang, Jilin Tang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11125f