Strongly green-photoluminescent graphene quantum dots for bioimaging applications

Shoujun Zhu, Junhu Zhang, Chunyan Qiao, Shijia Tang, Yunfeng Li, Wenjing Yuan, Bo Li, Lu Tian, Fang Liu, Rui Hu, Hainan Gao, Haotong Wei, Hao Zhang, Hongchen Sun, Bai Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc11122a