A rod packing microporous metal–organic framework: unprecedented ukv topology, high sorption selectivity and affinity for CO2

Lei Hou, Wen-Juan Shi, Yao-Yu Wang, Ying Guo, Chen Jin, Qi-Zhen Shi
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10990a