A supramolecular approach to the preparation of charge-tunable dendritic polycations for efficient gene delivery

Ruijiao Dong, Linzhu Zhou, Jieli Wu, Chunlai Tu, Yue Su, Bangshang Zhu, Hongchen Gu, Deyue Yan, Xinyuan Zhu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10934k