Molecular engineering of photoresponsive three-dimensional DNA nanostructures

Da Han, Jin Huang, Zhi Zhu, Quan Yuan, Mingxu You, Yan Chen, Weihong Tan
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10893j