A new in situ synchrotron X-ray diffraction technique to study the chemical delithiation of LiFePO4

Xiao-Jian Wang, Hai-Yan Chen, Xiqian Yu, Lijun Wu, Kyung-Wan Nam, Jianming Bai, Hong Li, Xuejie Huang, Xiao-Qing Yang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10870k