A single-molecule study of the inhibition effect of Naringenin on transforming growth factor-β ligand–receptor binding

Yong Yang, Yongchun Xu, Tie Xia, Fangjin Chen, Chunling Zhang, Wei Liang, Luhua Lai, Xiaohong Fang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10778j