DMAP-catalyzed esterification of pentaerythritol-derivatized POMs: a new route for the functionalization of polyoxometalates

Pingfan Wu, Zicheng Xiao, Jin Zhang, Jian Hao, Jiake Chen, Panchao Yin, Yongge Wei
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10650c