A simple and label-free sensor for mercury(ii) detection in aqueous solution by malachite green based on a resonance scattering spectral assay

Yuangen Wu, Shenshan Zhan, Lurong Xu, Weiwei Shi, Tao Xi, Xuejia Zhan, Pei Zhou
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10563a