Peptide-tailored assembling of Au nanorods

Weiwei He, Shuai Hou, Xiaobo Mao, Xiaochun Wu, Yinglu Ji, Jianbo Liu, Xiaona Hu, Ke Zhang, Chenxuan Wang, Yanlian Yang, Qi Wang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10394f