Interweaving isomerism and isomerization of molecular chains

Jie-Peng Zhang, Xiao-Lin Qi, Chun-Ting He, Yu Wang, Xiao-Ming Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10365b