Controllable exploding microcapsules as drug carriers

Jing Zhang, Cao Li, Ya Wang, Ren-Xi Zhuo, Xian-Zheng Zhang
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10337g