Fluorescence turn-on detection of a protein through the displaced single-stranded DNA binding protein binding to a molecular beacon

Dan Tang, Dongli Liao, Qiankun Zhu, Fangyuan Wang, Huping Jiao, Yujing Zhang, Cong Yu
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10316d