Enantioselective Pd-catalyzed hydrogenation of enesulfonamides

Chang-Bin Yu, Kao Gao, Duo-Sheng Wang, Lei Shi, Yong-Gui Zhou
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc10313j