Encoding electrochemiluminescence using Ru(bpy)32+ and fluorescein isothiocyanate co-doped silica nanoparticles

Lan Luan, Zhi-jie Lin, Genghuang Wu, Xiao-li Huang, Zhi-min Cai, Xi Chen
  • Chemical Communications, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1cc00057h