Copper(ii) doped nanoporous TiO2 composite based glucose biosensor

Xiaojun Zhang, Guangfeng Wang, Yan Huang, Liutao Yu, Bin Fang
  • Analytical Methods, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ay05368j