Heat-shock transformation of Escherichia coli in nanolitre droplets formed in a capillary-composited microfluidic device

Jun Sha, Yaolei Wang, Jianchun Wang, Wenming Liu, Qin Tu, Ajing Liu, Lei Wang, Jinyi Wang
  • Analytical Methods, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ay05189j