An in situ applicable colorimetric Cu2+ sensor using quantum dot quenching

Qingai Chen, Tingyao Zhou, Chunyan He, Yaqi Jiang, Xi Chen
  • Analytical Methods, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1ay05023k