A high-performance and simple method for rapid and simultaneous determination of dihydroxybenzene isomers

Yanli Quan, Zhonghua Xue, Haicai Shi, Xibing Zhou, Jie Du, Xiuhui Liu, Xiaoquan Lu
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15945c