Label-free aptamer-based electrochemical impedance biosensor for 17β-estradiol

Zhenyu Lin, Lifen Chen, Guiyun Zhang, Qida Liu, Bin Qiu, Zongwei Cai, Guonan Chen
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15856b