A simple and highly selective receptor for iodide in aqueous solution

Cheng-Yi Lu, Tzu-Yu Huang, Shau-Jiun Chen, Ching-Han Hu, Ying-Yann Wu, An-Tai Wu, Hsiu-Jung Cheng, Hongbin Yan, Yao-Lin Sun
  • The Analyst, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15834a