Porous Cu–NiO modified glass carbon electrode enhanced nonenzymatic glucose electrochemical sensors

Xiaojun Zhang, Aixia Gu, Guangfeng Wang, Yan Huang, Huiqing Ji, Bin Fang
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15784a