A novel 2,6-dicarbonylpyridine-based fluorescent chemosensor for Co2+ with high selectivity and sensitivity

Yiqun Tan, Jiancan Yu, Yuanjing Cui, Yu Yang, Zhiyu Wang, Xiaopeng Hao, Guodong Qian
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15765e