Direct analysis of oligosaccharides and alpha hydroxy acids in fruits using electrosonic spray ionization mass spectrometry

Rui Chen, Liping Wang, Caiqiao Xiong, Yueming Zhou, Cheng Zhen, Ning Zhang, Yin Tang, Xiaoyu Zhou, Jianing Wang, Zongxiu Nie, Yi Chen
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15390k