Electrochemical oxidation behavior of colchicine on a graphene oxide-Nafion composite film modified glassy carbon electrode

Fei Wang, Jing Zhou, Yang Liu, ShengJiang Wu, Ge Song, Baoxian Ye
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15372b