Surface-enhanced Raman scattering sensor for theophylline determination by molecular imprinting on silver nanoparticles

Ping Liu, Renyong Liu, Guijian Guan, Changlong Jiang, Suhua Wang, Zhongping Zhang
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15318h