Nucleic acid-modulated silver nanoparticles: A new electrochemical platform for sensing chloride ion

Jianyu Jin, Xiangyuan Ouyang, Jishan Li, Jianhui Jiang, Hao Wang, Yongxiang Wang, Ronghua Yang
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15283a