A fluorescence aptasensor based on DNA charge transport for sensitive protein detection in serum

Xinyue Zhang, Zilong Zhao, Hongcheng Mei, Yupu Qiao, Qiaoling Liu, Wangxi Luo, Tie Xia, Xiaohong Fang
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15265c