Colorimetric detection of Cd2+ using gold nanoparticles cofunctionalized with 6-mercaptonicotinic acid and l-Cysteine

Ying Xue, Hong Zhao, Zhijiao Wu, Xiangjun Li, Yujian He, Zhuobin Yuan
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15238f