Nitrate enhanced electrochemiluminescence determination of tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate with a gold nanoparticles-modified gold electrode

Peng Zhao, Guangming Cao, Lifen Zhou, Qian Liu, Manli Guo, Yan Huang, Qingyun Cai, Shouzhuo Yao
  • The Analyst, January 2011, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c1an15035a